CGWANG【CG论坛,MAYA培训,3DMAX培训,动画培训,MAYA动画培训,广州MAYA培训】

 找回密码
 注册
快捷导航
查看: 5339|回复: 54

3D模型组各评委分数揭晓

[复制链接]
发表于 2014-7-13 23:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终大图看这里:
& _7 a& E# R! T4 lhttp://bbs.cgwang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378246
( V, o+ _8 \4 U# V0 l0 [1 o8 q/ A" m) z$ |' R6 W. Q
6 _+ T7 A9 s" W" L
# M1 l" m4 P4 X' [) d5 I. s! n# T
兑现上次比赛评分后的话,将去掉两个最高分去掉两个最低分,保证评审公平公正。
. B) B! f# q1 K( j$ t* u$ w现在依次公布结果。' p: J0 l# ~$ [" a, W
; z& {! N& @& i* D! u% b
- r3 F9 V5 N  i
模型组,评委:A5 ^) s9 y$ |6 c9 f. w: j
3d模型组-001----------评分:93 6 G4 S! c" ^: Q" K
3d模型组-002----------评分:73
5 ^5 ?5 f: E3 M' e3 }3d模型组-003----------评分:75* Q, T( M+ Q! D4 m& x5 Y
3d模型组-004----------评分:905 |! |% f+ x" O+ r+ O6 ?1 K
3d模型组-005----------评分:79. y! T7 H6 l+ P2 x# x
3d模型组-006----------评分:77
- c+ L, B/ \1 J) S" N/ p7 l4 M3d模型组-007----------评分:78
$ I2 |& ~% ^- c" ?/ s+ G; a6 n, Q3d模型组-008----------评分:83- |% J& E- t/ L0 [+ `4 ?
3d模型组-009----------评分:85
6 ^/ Q: |6 X0 t- \: S/ X: y3d模型组-010----------评分:86$ c5 h2 R% E) p5 _) H
3d模型组-011----------评分:86
% V% s. f1 _: j1 n' K2 D3d模型组-012----------评分:871 ?0 r) p0 w6 U: A$ F, h
3d模型组-013----------评分:80" N9 J5 A: R5 N+ {
3d模型组-014----------评分:80
+ a0 x+ u/ w3 h3d模型组-015----------评分:没有15号  _; H$ w/ M- b) d4 N# b9 ^
3d模型组-016----------评分:78
2 m+ D4 K( x6 f% C& y7 O! {; S4 _  q+ I3d模型组-017----------评分:没有17号
5 Z9 x  B2 T% u/ b. g5 }9 W3d模型组-018----------评分:87
3 @9 T- t: O; @' j- P* e8 l- e3d模型组-019----------评分:858 M  c2 \* C3 f) O
3d模型组-020----------评分:85% o$ }3 L7 q2 M$ i" G- t3 r( S
3d模型组-021----------评分:87
* |7 Z/ M$ v' Z3 F3d模型组-022----------评分:80
匿名  发表于 2014-7-14 00:06:30
哎,70分左右最多多个零点几分!十七名左右!话说用四个同一个模型的老师!真不是盖的!网络教的都能教那么好!有一个老师是来拉仇恨的吧,分都打那么低!分数等于白打了!分数应该有个标准!应该先从主题,画面,丰富度,创新!几个方面打!
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:02:09 | 显示全部楼层
模型组,评委:B4 c: M/ m, y' x: y* U
3d模型组-001----------评分:85$ l9 x- e5 N$ u
3d模型组-002----------评分:70
( \4 I* {# @0 D5 K- u) d, r# p3d模型组-003----------评分:70
' o+ o4 s1 H/ @0 h; Z& p3d模型组-004----------评分:90+ t1 o2 r, Y1 M3 {1 S
3d模型组-005----------评分:759 E; r# Z! k9 s* `
3d模型组-006----------评分:75' K! V; Q' E; N4 L+ e
3d模型组-007----------评分:753 V4 V; Y5 {3 G! E, w9 M
3d模型组-008----------评分:755 G9 [% @9 |3 p
3d模型组-009----------评分:85
3 U/ m) ]; u0 q" X  @3d模型组-010----------评分:85; P4 f  H/ o: n6 A/ j) {
3d模型组-011----------评分:751 H7 u$ [# o: [, D; w, ]
3d模型组-012----------评分:80  Z# k, e" @: c  V: H4 W/ N! h
3d模型组-013----------评分:75  `. w, j/ L' k- n4 g: i
3d模型组-014----------评分:75
4 s  V" e. T- h3d模型组-015----------评分:没有15号! {" J) |! F8 V6 X; P2 u: y
3d模型组-016----------评分:75
2 P$ Y9 X$ E8 t# z3d模型组-017----------评分:没有17号  |5 p- d6 A  Q8 u9 e* l
3d模型组-018----------评分:809 u' E) s9 y+ i, K' l8 R# M* I6 ]
3d模型组-019----------评分:85
4 f$ v7 j8 H# u5 K  r" b6 l! d3d模型组-020----------评分:80/ ?. J. n, X, L5 n' @/ B+ n9 t
3d模型组-021----------评分:70
/ o6 T: O$ O+ G4 w7 S0 s" c8 ~" k, m% J3d模型组-022----------评分:75
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:08:06 | 显示全部楼层
模型组,评委:C9 A! @7 e" o- M5 c

/ m" Q% V0 c: k: y- E) r" E  k3d模型组-001----------评分:82
4 r9 [9 c3 \) m3d模型组-002----------评分:64
3 R, d8 h: ]5 d  h3d模型组-003----------评分:69
/ D" i/ n$ Z5 n# _! D" _2 {3d模型组-004----------评分:81/ O* u- _. I& Y! }) E  s' j4 W
3d模型组-005----------评分:70
! Z6 j2 F( K& Z, c9 y1 y/ J3d模型组-006----------评分:69+ k/ |$ f# Y( D7 o
3d模型组-007----------评分:68  q' ~! q5 y) \4 }7 l# P
3d模型组-008----------评分:74
3 Z* v0 `9 H0 {' a3d模型组-009----------评分:79% U; h* p( l9 }* ~& }' Q
3d模型组-010----------评分:87
% L$ H) H& M& p; [- Z3d模型组-011----------评分:706 s4 w$ n5 x1 c& M6 Z. I& A" v
3d模型组-012----------评分:74
# R7 L  `3 w9 R" e1 c3d模型组-013----------评分:65
4 W3 a# d. v0 K) e3 L3 k6 l3d模型组-014----------评分:80! i+ C1 d. U" i1 ?( J( J; k9 i. n! ^9 ?
3d模型组-015----------评分:没有15号, u( j4 Z$ F3 d. s' ^: V
3d模型组-016----------评分:65+ P/ R6 k, l0 |0 a+ h9 Z, V
3d模型组-017----------评分:没有17号
/ k; ]) P5 c+ Z3 \' t3d模型组-018----------评分:825 k" Q9 b7 ~! L, h
3d模型组-019----------评分:74
# U7 i1 W& i" c, G# D' X3d模型组-020----------评分:69
3 Q  J7 b# [, W. C# j3d模型组-021----------评分:68
6 s8 j$ u5 ]# e% Y$ J7 p9 `9 i/ T; Z3d模型组-022----------评分:80
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:09:00 | 显示全部楼层
模型组,评委:D
7 [. L4 @, Y! }- _4 D3d模型组-001----------评分:93
1 g; ~+ W+ p) x! p+ V+ S" _- _& M) n3d模型组-002----------评分:77, _! {$ q& ?+ ?/ ]
3d模型组-003----------评分:758 y: s9 X6 Z: w* h1 l
3d模型组-004----------评分:98, x, b* R# x3 Y& P- {0 M3 R4 ~6 W
3d模型组-005----------评分:70
% `9 t3 v+ d' Q7 u! B9 `- M  x3d模型组-006----------评分:68
5 E8 d+ R- g& u# w) h3d模型组-007----------评分:72( m1 F" \9 [% z, }, T5 ]/ }( G- ~
3d模型组-008----------评分:80
  G$ l. S9 k  |, z, p3d模型组-009----------评分:992 x7 @# E) ]! O7 W
3d模型组-010----------评分:86( g* P3 A  j' K' T6 B4 A
3d模型组-011----------评分:82
. C( D# A0 H5 {5 K' Q( [3d模型组-012----------评分:96/ K7 o( I3 i- D" n- Z1 w
3d模型组-013----------评分:71
# E' e7 Y7 R8 |. b- [, ]" y3d模型组-014----------评分:72. w: M9 u( w+ a: S: G) N
3d模型组-015----------评分:没有15号" w! g; d$ G' W/ {' G6 l
3d模型组-016----------评分:62  N. R  J6 S8 J) z" L, q; K
3d模型组-017----------评分:没有17号6 q2 |% a( O/ E3 g$ G
3d模型组-018----------评分:96
; ]/ i6 k- c. v  K7 S9 `3d模型组-019----------评分:83: _0 u; H! q5 ?3 e+ ?* q
3d模型组-020----------评分:75
) x! p. I1 V- V3d模型组-021----------评分:90; Z4 p8 c, M+ ?3 V: P2 H
3d模型组-022----------评分:90
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:09:36 | 显示全部楼层
模型组,评委:E1 n$ y5 V9 E* ]  L- q3 n
3d模型组-001----------评分:89
6 u7 u. p7 [* D4 Q4 s* F2 p3d模型组-002----------评分:644 T3 R$ |# Y3 j' X
3d模型组-003----------评分:72
; k" s% P- B7 b1 P$ H; ]6 P5 b3d模型组-004----------评分:85
& l. W7 R: j0 F3 K5 h; ~/ j# T3d模型组-005----------评分:697 U! N4 T( M( u. ^
3d模型组-006----------评分:684 R, x/ I1 T/ K
3d模型组-007----------评分:71
7 v4 x( K' O% H0 C2 n6 K3d模型组-008----------评分:807 C( q5 L2 `4 k) I$ R- M1 L9 U! p
3d模型组-009----------评分:844 r- Z9 W8 p% H* p6 V$ j0 b3 e
3d模型组-010----------评分:79" p- _' O2 Q- O/ a- [' C( B
3d模型组-011----------评分:883 T0 H( N1 R( {* ?
3d模型组-012----------评分:76
+ O) l! {7 D% ^! s& l' f0 E3d模型组-013----------评分:62
3 Y# X6 ~0 ~5 h3d模型组-014----------评分:77$ X7 J8 P+ \( b8 }1 M
3d模型组-015----------评分:没有15号
* _0 p/ @; M0 j! B5 Y  ~& b" l2 {  c3d模型组-016----------评分:60
1 ~6 s7 A9 z+ O3 A3d模型组-017----------评分:没有17号
2 A+ a1 R7 A# f+ u! K5 }. F3d模型组-018----------评分:900 X/ j7 o$ M. ]- S" h
3d模型组-019----------评分:75
& N# n2 t' {+ V3 S, H4 h3d模型组-020----------评分:61; j' ~$ v0 K; ~5 d: ]" o4 M1 J
3d模型组-021----------评分:73
# u, |2 ]+ N+ R  b3d模型组-022----------评分:70
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:10:12 | 显示全部楼层
模型组,评委:F
; v% @7 ?/ p' e7 h3D模型组-001——————55分 很有故事性的一个作品,有内涵,细节如果再考虑下,会是一副很好的作品
( J5 y2 p; h, V5 R5 Q5 d
. V. O  a% L' j1 R/ F1 r3D模型组-002——————10分   大哥我不知道说什么好了
; q# C9 h. ?9 f$ t
# R( U! ^% u! Z: j& f* b* ~3D模型组-003——————20分   敢用女性去表现葫芦娃,值得鼓励/ K) n$ b* h% V3 j
5 A  H$ k; K! l) V3 }
3D模型组-004——————50分   很充分说明人物的身份,,模型上还得多下点功夫
: v3 d+ A; N& j8 R5 B6 i0 N: ?0 |0 F6 w. B# `
3D模型组-005——————5分  我完全看不出来这是个葫芦娃
( b1 o! t  g3 d! }( s5 A* z5 S! k1 s) y6 s% X& Q. a
3D模型组-006——————5分  这是战士么?
0 ?* _/ V, R" d5 |0 `7 e
2 I; f6 G. ^9 S3D模型组-007——————25分  葫芦不错,人物上面得再好好下下功夫& a+ f2 L) U. G' w( k& g+ [2 r6 \, N
4 t3 f3 M5 ^1 \1 p% |1 ~
3D模型组-008——————20分   看得出来这是个葫芦娃,可是功底不够
" y: \* ?* J! K/ X
6 |% a* W% w0 u0 j3D模型组-009——————55分   很不错的一副作品,模型上在下点功夫+ ]2 O, V0 W9 I' L$ T3 |5 h" d

+ P. F) m7 E: ~3D模型组-010——————65分   画面张力不错,细节表现性不足够,完整性不足够,希望多多改善
3 T+ B# C1 z  ?4 x" \4 w& ~. i9 q9 p1 V$ o! f
3D模型组-011——————60分   细节性表现最好的,也是个很可爱的葫芦娃,就是画面张力性不够,没有突出重点性,构图凌乱3 E2 t! ~8 H, z# V9 s+ y8 F

: {1 B+ b$ H+ e3D模型组-012——————55分 模型上再下点功夫,
- e5 I3 z; v$ q& X  [
7 }2 ]- C0 U) x7 Z7 E3D模型组-013——————5分 是葫芦娃么?4 c% J! c; U- N9 E. c
5 Z8 j# r- f; h* P
3D模型组-014——————50分   模型还行,张力不够,画面单调了些( Q% B6 B) A- i2 ~4 n% n3 `

5 ], Z+ N/ f2 I% q8 G2 M. v3D模型组-016——————10分   现代小伙玩水?: Y! h( v* K  q

4 g- t7 |8 Q5 _, @) w- d3D模型组-018——————55分 镜头找得挺好,模型上再下点功夫  h9 W; U! b3 p8 W; N& u* {% E2 o$ \

8 w8 z: y2 n$ r* O* O3D模型组-019——————50分   模型上再下点功夫: S5 c/ S) A1 t! W% u2 n, j
! H6 ?% A' T6 s0 K" g
3D模型组-020——————30分   模型吧,气势吧等等都有得改善* Y5 g  l# `6 |
7 i7 |4 v( l! U. I4 B
3D模型组-021——————10分   是金角大王还是银角大王?% V, {! s' O4 S4 X( M: j

  {; J5 u/ z3 [- P0 H3D模型组-022——————60分   张力不错的一副作品,就是完成度不高
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:12:44 | 显示全部楼层
模型组,评委:G
5 M9 Z2 p- q7 D; p  A5 n* n3d模型组-001----------评分:88
" B& P3 }# x: R' H- q5 G3d模型组-002----------评分:70
6 C# d/ [$ O. c' a4 F$ I* O) O" z3d模型组-003----------评分:85
% o/ r; C4 X9 x; I2 Q" i3d模型组-004----------评分:95
: x! b( ?- r7 I9 L* l3d模型组-005----------评分:83
8 G% ]& A5 }+ R! S+ }, B, Q2 F3 w$ b3d模型组-006----------评分:70$ C& [, F  `. A' g) [: L
3d模型组-007----------评分:80# Z) f% D! @( C
3d模型组-008----------评分:80! ?1 R2 c) C( R' K
3d模型组-009----------评分:93
) i  ?' S8 H3 u  c3d模型组-010----------评分:88( K2 K4 t$ s" e( A* y  g* d) F
3d模型组-011----------评分:909 I2 m; X8 w9 q& S2 L7 M0 _
3d模型组-012----------评分:93
$ q3 r+ b2 {9 g" v, {$ w3d模型组-013----------评分:70* q( X. P- D% ]3 h' v3 h% ]% _  j8 q
3d模型组-014----------评分:77
$ J* D7 i) |4 J  i3d模型组-015----------评分:没有15号: R$ e3 `# j% q% H
3d模型组-016----------评分:75
8 c4 I, r' G) J/ A3d模型组-017----------评分:没有17号2 o+ y# w( T- P3 [
3d模型组-018----------评分:90! r+ N7 w: O* C1 ?) p1 m# v
3d模型组-019----------评分:91
2 W0 K2 f  s! B* D' u2 \3 d3d模型组-020----------评分:88* s( L' z1 [; K. A' ^$ c- Z
3d模型组-021----------评分:80
/ z0 Y! |9 {( J0 ~0 Z% A- M3d模型组-022----------评分:88
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:13:28 | 显示全部楼层
模型组,评委:H
% P5 G& {. e$ m" n1 x3d模型组-001----------85分    整体感觉还行,可以再细化一下!但是葫芦娃是不是老了点% m/ u' H1 M8 u
3d模型组-002----------60分    整体感觉一般,肌肉结构还有就是褶皱有待于考究,再做之前尽量多找点参考!
% m$ g" ]! W/ H3d模型组-003----------80分    用女性表现葫芦娃挺有想象的,整体感觉还可以,细节方面还是多注意一下,特别是褶皱跟水花,感觉很随意!/ `. |' Q) Z& J* i! q8 o$ K* y
3d模型组-004----------80分    整体感比较好,多些细节加上颜色效果应该还可以  m; h$ k4 E2 Z, a) P6 |
3d模型组-005----------80分    作者是想表现火娃吧,主题有点不太突出,模型还行,
+ H$ F( K0 C" g/ H1 r3d模型组-006----------75分    这个角色气势没有做出来,注意一下表情,后面背的有点像炼丹炉,注意一下角色的性格特征跟主题
" b4 P' v$ O# B6 X3d模型组-007----------70分    有主题,但是没有细节,整体感觉还行!
" `/ ]2 q0 R0 K3 n2 O3d模型组-008----------80分     注意细节
( m, q; n! D. Q+ A* z3d模型组-009----------90分   模型不错,背后的道具结构可以再明显一点
7 ?( `: w2 [+ x" y3d模型组-010----------80分     整体赶强,完成度不够
8 [) j. o* ]9 K* j- c$ Q3d模型组-011----------85分     细节还行,感觉没有气势!  ) v/ Q0 P; R; Q- J$ H/ ]+ e( e
3d模型组-012----------75分     细节不够,注意裤子褶皱
0 ?  _0 E( O# `% m/ o3 M# [3d模型组-013----------60分     没有主题,细节根据很碎没有主次关系!
2 U7 u2 ^8 R3 n1 v- |# L" A/ Q3d模型组-014----------80分     注意布料的细节" `* d) w! s1 J$ P% t5 V
3d模型组-016----------70分     感觉是某纯净水广告' D3 e/ y5 ~) V
3d模型组-018----------85分   整体感比较好,角度也不错+ L3 N9 v/ y6 q* }
3d模型组-019----------75分   注意细节 ! e' o7 U) m5 s" X+ l- S7 x
3d模型组-020----------70分   感觉上身跟下身比起太瘦小,Q版一般身体不太适合做那么明显的结构
6 @0 C: G3 [( z; u) _3d模型组-021----------65分     就看模型的话还过的去,这个感觉是怪物,一般主角都不会设定成这样!
  y8 {9 k/ R) P! k# D8 _3d模型组-021----------70分     感觉没有细节
& w) q3 O: b2 h5 _/ ~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|广州MAYA培训,3DMAX教程,CG论坛 ( 粤ICP备09115880号 )

GMT+8, 2017-9-23 08:27 , Processed in 0.101534 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表